Център за социално-екологични практики

Мисия на неправителствената организация

Силно общество в чиста природа

Цели на организацията

1. опазване на околната среда;  
2. профилактика на болестите и промоция на здравословен начин на живот;  
3. здравно и екологично образование и възпитание;  
4. подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от специална закрила;  
5. борба с бедността и социалната изолация, чрез подпомагане интеграцията на хора с увреждания и на групи в неравностойно положение;  
6. подпомагане на физическата култура и личностната реализация на младите хора;  
7. укрепване на капацитета на институциите на гражданското общество;  
8. подобряване на достъпа до обществена информация;  
9. насърчаване на публично-частните партньорства, прилагане на принципите на корпоративната социална отговорност и развитието на човешките ресурси;  
10. промоция на здраве на работното място;  
11. други цели, определени със закон.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info